PŁATNOŚCI

 

  • Wszystkie ceny Produktów oferowanych przez Sklep podawane są w złotych polskich.

  • Podane ceny są cenami brutto, tj. zawierają podatek od towarów i usług (podatek VAT). Ceny Produktów nie obejmują kosztów Dostaw.

  • Koszty Dostaw są wskazywane w Sklepie osobno i są prezentowane w podsumowaniu Zamówienia.

  • Diuczko zastrzega sobie prawo zmiany cen i parametrów znajdujących się w ofercie Sklepu, jak również prawo do organizowania (przeprowadzania, modyfikowania i odwoływania) akcji promocyjnych w Sklepie.

  • Klient ma prawo do wyboru form płatności udostępnionej przez Sklep. Możliwe jest również umówienie się z Diuczko na płatność przelewem tradycyjnym.

  • Dla wszystkich wykonanych Zamówień w Sklepie wystawiane są dowody zakupu w postaci paragonu lub faktury VAT.

  • Faktura VAT wystawiana jest na wyraźne życzenie Klienta, zgłoszone przy składaniu Zamówienia albo nie później niż w terminie 7 dni od dokonania odbioru Produktu (w przypadku, gdy faktura dotyczy sprzedaży już zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, Klient obowiązany jest zwrócić Diuczko paragon dokumentujący tę sprzedaż, poprzez jego dołączenie do kopii faktury).

  • Faktura VAT wystawiana jest przez Diuczko po uprzednim przedstawieniu przez Klienta wszystkich danych niezbędnych do wystawienia faktury. Brak podania przez Klienta wszystkich danych koniecznych dla prawidłowego wystawienia faktury w terminie 7 dni od odbioru Produktu, zwalnia Diuczko z obowiązku wystawienia faktury.

  • Diuczko obowiązana jest potwierdzić na piśmie Klientowi wszystkie istotne postanowienia zawartej umowy. Potwierdzenie to Diuczko doręcza Klientowi wraz z zakupionym w Sklepie Produktem lub Wyrobem.