Regulamin Diuczko

www.diuczko.com

Art.1. Postanowienia wstępne.

 1. Niniejszy Regulamin określa:

  1. zasady korzystania ze strony internetowej www.diuczko.com,

  2. zasady świadczenia przez Diuczko usług drogą elektroniczną oraz

  3. zasady składania Zamówień i zawierania umów w Diuczko, w tym:

   1. do umów zawieranych na odległość, t.j.:

    1. w Sklepie internetowym prowadzonym pod adresem www.diuczko.com,

    2. za pośrednictwem innych kanałów porozumiewania się na odległość (w tym poprzez Portale Społecznościowe, maile itp),

   2. Do umów zawieranych bezpośrednio, t.j.

    1. na Targach,

    2. bezpośrednio w Pracowni Diuczko itp.

 2. Regulamin ma zatem zastosowanie do wszystkich stosunków prawnych łączących Diuczko z Klientami, o ile Strony wyraźnie, zgodnie i w formie dokumentowej (pisemnie, mailem lub w wiadomości na Portalu Społecznościowym) nie postanowiły inaczej.

 3. Regulamin skierowany jest głównie do Konsumentów, ma też zastosowanie do umów zawieranych przez Diuczko w obrocie podwójnie profesjonalnym, jako ogólny wzorzec umowy, jeśli w osobnej umowie wyraźnie nie postanowiono inaczej.

 4. Do korzystania ze Strony internetowej www.diuczko.com niezbędne jest urządzenie końcowe (komputer, smartfon/mobilok) z dostępem do sieci Internet i standardową przeglądarką internetową. Wymagane jest korzystanie z aktualnej wersji systemu operacyjnego oraz oprogramowania – każdy Użytkownik musi w możliwie maksymalnym stopniu zadbać o bezpieczeństwo.

 5. Sklep Skierowany jest do osób pełnoletnich. Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia mogą korzystać ze sklepu i stać się Klientami tylko za zgodą swoich opiekunów prawnych.

Art.2. Definicje

W niniejszym Regulaminie zwrotom pisanym Dużą Literą nadano następujące znaczenie:

 1. Regulamin– niniejszy regulamin, w jego aktualnej wersji,

 2. Sklep – sklep internetowy prowadzony na części stron internetowych Strony,

 3. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem www.diuczko.com

 4. Sprzedawca, Diuczko – oznacza przedsiębiorcę pod firmą:
  Diuczko Jewellery Ewa Lubelska, z siedzibą w Katowicach, kod 40-049, przy ul. Kościuszki 6/4, NIP 6262981522, REGON 243611209, Tel. 693394898, e-mail:
  office@diuczko.com, Adres pracowni i punktu sprzedaży: ul. Mielęckiego 2, 40-013 Katowice

 5. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta ze Sklepu lub zawiera umowy z Diuczko,

 6. Produkty – biżuteria, w tym biżuteria artystyczna, jubilerskie dodatki oraz inne przedmioty oferowane przez Diuczko do sprzedaży, wytworzone nie na indywidualne zamówienie oraz sprzedawane na podstawie umowy kupna/sprzedaży, gdzie może obowiązywać prawo odstąpienia,

 7. Wyroby – biżuteria, w tym biżuteria artystyczna, jubilerskie dodatki oraz inne przedmioty oferowane przez Diuczko indywidualnie wytworzone na zamówienie Klienta na podstawie umowy o dzieło, nawet jeśli ujęte są w serii lub są podobne do innych Produktów. W odniesieniu do Wytworów prawo Klienta do odstąpienia od umowy może być ograniczone – patrz § 5.

 8. Usługi – usługi oferowane przez Diuczko, w ramach których Diuczko między innymi świadczy na rzecz Klientów różnego rodzaju czynności, w tym np. Usługi projektowe, usługi warsztatów, usługi szkoleniowe itp. Usługi są wykonywane na podstawie umowy zlecenia.

 9. Parametry – indywidualne cechy sprzedawanego przedmiotu lub usługi, które są wybierane przez Klienta z dostępnej listy wyboru (np. rozmiar Wyrobu – pierścionka przygotowanego na indywidualne zamówienie, kolor Produktu – kolczyków dostępnych na stanie). Jeżeli w odniesieniu do konkretnego Wyrobu wskazuje się określone Parametry, wówczas nie oznacza to, że dany Wyrób staje się Produktem.

 10. Personalizacja – możliwość dostosowania sprzedawanych przedmiotów oraz świadczonych usług, pod indywidualne potrzeby Klienta. Personalizacja może polegać na modyfikacji kształtu, zmianie ilości czy rodzaju kamieni szlachetnych, nadaniu graweru, inne niż dostępne w ramach Parametrów wybarwienie. Personalizacja musi być jasno określona oraz zatwierdzona, w tym ewentualnie sprecyzowana lub zmieniona, przez Diuczko.

 11. Portale Społecznościowe – strony internetowe zewnętrznych podmiotów, takich jak Facebook, Instagram, na których Diuczko prowadzi swoje podstrony (fanpage) i gdzie prezentowane są Produkty, Wyroby lub aktualności z życia Diuczko.

 12. Potwierdzenie – oświadczenie Diuczko o przyjęciu Zamówienia składanego przez Klienta. Potwierdzenie powoduje, że między Klientem a Diuczko zostaje zawarta wiążąca umowa.

 13. Pracownia – siedziba Diuczko. Diuczko nie prowadzi klasycznego sklepu jubilerskiego, gdyż skupia się na indywidualnych zamówieniach. Zasadniczo Diuczko nie posiada biżuterii na stanie, jednak zainteresowanych wizytą w celu ewentualnego zakupu prosimy o kontakt telefoniczny – oferujemy Klientom możliwość zapoznania się z Produktami Wyrobami i Usługami oraz możemy niezwłocznie wykonać pewne przedmioty.

 14. Targi – wystawy targowe, pokazy, prezentacje, organizowane przez Diuczko lub inne podmioty, w tym targi branżowe lub targi tematyczne (np. Targi ślubne), na których Diuczko prezentuje swoje Usługi, Towary, Wyroby.

 15. Zamówienie – oferta w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, składana przez Klienta – oświadczenie woli Klienta o zawarcie umowy odnośnie Produktów, Wyrobów lub Usług Diuczko.

Art. 3. Zamówienia składane w Sklepie

 1. Sklep umożliwia Klientowi przeglądanie oferowanych Produktów, Wyrobów, Usług Diuczko, dobór odpowiednich Parametrów oraz Personalizacji, komunikację z Diuczko oraz składanie Zamówień.

 2. Osobami upoważnionymi do składania Zamówień w Sklepie są Klienci:

  1. posiadający status zarejestrowanego użytkownika Sklepu;

  2. nie posiadający statusu zarejestrowanego użytkownika Sklepu – dokonujący zakupów z pominięciem procedury rejestracji i logowania.

 3. W każdym przypadku Klient, w celu złożenia Zamówienia, musi podać swoje dane kontaktowe, w tym adres email. Diuczko zastrzega sobie, w uzasadnionych przypadkach, prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego.

 4. Z chwilą kliknięcia przez Klienta “Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” Klient składa Diuczko wiążące Zamówienie – oświadczenie woli o zakupie Produktu lub ofertę zawarcia odpowiedniej umowy o dzieło lub o świadczenie usług.

 5. Następnie Diuczko weryfikuje poprawność oraz wykonalność Zamówienia i potwierdza przyjęcie Zamówienia, co skutkuje zawarciem umowy (Potwierdzenie).

 6. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia może być dokonane przez Diuczko automatycznie, jednak w konkretnych przypadkach może zająć dłuższy okres. O Potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia Diuczko może powiadomić Klienta wiadomością mailową lub w inny sposób, w tym przez ten sam kanał porozumiewania się przez jaki zostało złożone Zamówienie.

 7. Na stronach Sklepu mogą być wskazane możliwe do wyboru Parametry lub Personalizacje. Możliwości te mogą być ujęte jako listy wyboru lub mogą znajdować się w opisie.

 8. Aby zamówić określone przedmioty koniecznym jest dokonanie wyboru odpowiedniego Parametru. Z racji zwiększonej wagi, w tym ilości metali szlachetnych, Parametr może mieć wpływ na cenę.

 9. Diuczko dopuszcza i zachęca Klientów do dokonywania Personalizacji. Jeżeli Klient zwrócił się o dokonanie Personalizacji, to Diuczko może zasugerować dokonanie ich w określony sposób i w określonym terminie oraz cenie. Klient akceptując modyfikacje sugerowane przez Diuczko składa tym samym nowe Zamówienie, które Diuczko następnie Przyjmuje i przystępuje do realizacji.

 10. Klient przyjmuje do wiadomości, że dokonanie Personalizacji Produktu oferowanego na podstawie umowy sprzedaży powoduje zmianę charakteru prawnego Zamówienia i umowy, gdzie taki przedmiot staje się wówczas Wyrobem i jest wykonywany indywidualnie dla Klienta.

 11. Dokonywanie zamówień w Sklepie Internetowym jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, natomiast ich weryfikacja i realizacja odbywa się w dni robocze.

 12. Diuczko zawiera umowy tylko za pełną przedpłatą (płatność “z góry”). Płatność może być dokonana w gotówce lub przelewem, a w ograniczonym zakresie również i kartą płatniczą.

 13. W określonych przypadkach w odniesieniu do usług oraz umów o dzieło możliwe jest Potwierdzenie Zamówienia, a tym samym zawarcie umowy, również po dokonaniu jedynie przedpłaty przez Klienta. Każdorazowo wymaga to jednak wyraźnej i przynajmniej dokumentowej akceptacji Diuczko.

 14. W Zamówieniu Klient może wskazać dodatkowo dane wymagane do wystawienia faktury VAT, jeżeli żąda wystawienia faktury VAT.

 15. Diuczko może wyrazić zgodę na wprowadzenie przez Klienta zmian w złożonym Zamówieniu dotyczącym Produktów jak również możliwość wycofania tego zamówienia, o ile wola Klienta będzie zakomunikowana Diuczko nie później niż do momentu wysłania przez Diuczko potwierdzenia nadania Zamówionego Produktu.

 16. Zamówienia dotyczące Wyrobów oraz Usług mogą być modyfikowane, zmieniane lub wycofywane przez Klienta tylko w przypadku zakomunikowania Diuczko przez Klienta takiej woli najpóźniej do chwili przesłania przez Diuczko Potwierdzenia przyjęcia Zamówienia. Po tym czasie wskazane zmiany mogą być dokonane tylko za zgodą Diuczko, gdzie każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie – prosimy o kontakt. Zmiany oraz cofnięcie takiego Zamówienia będą wiązać się z naliczeniem przez Diuczko kosztów obsługi i wykonania Zamówienia (w tym kosztów zużytych materiałów, normaliów.

Art. 4. Oferta Sklepu

 1. W Sklepie oferowane są zarówno Produkty, Wyroby jak i Usługi.

 2. Produkty oferowane w Sklepie znajdują się na stanie magazynowym Sklepu, zgodnie z informacjami ujętymi na stronach Sklepu.

 3. Produkty wykonywane są w unikatowych wzorach, jak również w seriach limitowanych i nielimitowanych. Szczegółowe dane powinny być zawarte w opisach.

 4. Wyroby zostaną każdorazowo indywidualnie wykonane dla Klienta. Z tego też względu Produkty są nabywane przez Klienta na podstawie umowy kupna/sprzedaży, natomiast wykonanie i przekazanie Wyrobów dokonuje się na podstawie umowy o dzieło.

 5. Klient przyjmuje do wiadomości, że zamawiając w Sklepie Produkt, który następnie zostaje dostosowany do jego indywidualnych preferencji (Personalizacja), w tym w szczególności oznaczony grawerem, zmiania charakter prawny Zamówienia z kupna/sprzedaży Produktu na Zamówienie dzieła w postaci Wyrobu.

 6. Z drugiej strony, jeśli w Sklepie wskazuje się na konkretny Wyrób, np. na pierścionek każdorazowo wykonywany na indywidualne Zamówienie, wówczas możliwość dokonania w Sklepie wyboru Parametrów (np. wielkości pierścionka) nie powoduje, że dany Wyrób staje się Produktem.

 7. Jeżeli Klient jest zainteresowany Personalizacją Produktu (np. chce zamówić Produkt – Kolczyki Minimalizm Fale – gdzie zamiast złoconego srebra chciałby otrzymać je w pełnym złocie, wówczas Klient powinien zadać Diuczko pytanie o możliwość takiej Personalizacji. W odpowiedzi mailowej wskazane będą warunki Zamówienia. Klient może skorzystać z gotowych formularzy dostępnych w Sklepie lub napisać do Diuczko osobną wiadomość.

 8. Sklep jest jednym z narzędzi komunikacji Sprzedawcy z Klientami, w związku z tym nie wszystkie Produkty i Wyroby prezentowane na stronach www.diuczko.com, na Portalach Społecznościowych, w Pracowni czy na Targach mogą być dostępne do nabycia za pośrednictwem sieci Internet, w tym w Sklepie. Zachęcamy do kontaktu oraz do spotkań, w celu poznania pełnej i aktualnej oferty Diuczko.

 9. Informacje podane na stronie Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego lecz stanowią one zaproszenie do składania ofert przez Klientów.

 10. Informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, będą przesyłane Klientowi na podany przez Klienta podczas składania zamówienia adres e-mail w wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie i treść złożonego przez Klienta zamówienia.

Art. 5. Dostawy, termin realizacji

 1. Produkty oraz Wyroby mogą być dostarczane do Klientów lub mogą być odbierane w Pracowni bądź na Targach, każdorazowo zgodnie z informacjami zawartymi na stronie Sklepu lub zgodnie z wyraźnymi ustaleniami Stron (dokonanymi w formie dokumentowej).

 2. Dostawy są dokonywane za pośrednictwem firmy kurierskiej. Koszt dostawy jest pokrywany przez Klienta. Informacje o dostawie są podawane w trakcie składania Zamówienia lub też są precyzowane w Potwierdzeniu.

 3. Odbiór osobisty jest możliwy tylko po wcześniejszym uzgodnieniu dokładnej daty i miejsca odbioru. Pracownia Diuczko nie jest otwarta w stałych godzinach, a dodatkowo ewentualne Produkty lub Wyroby, które mają być odebrane, nie są przechowywane w Pracowni w inne dni niż na czas odbioru.

 4. Dostawa dokonywane poza terenem Polski są dopuszczalne tylko jeśli Sklep przewiduje w danym przypadku taką możliwość, jak również wówczas gdy na taką dostawę wyrazi zgodę Diuczko w ramach indywidualnej korespondencji. Diuczko z założenia nie dostarcza poza teren Unii Europejskiej. Prosimy jednak o kontakt.

 5. Przed pokwitowaniem odbioru przesyłki, Klient powinien sprawdzić, czy opakowanie przesyłki nie zostało uszkodzone w transporcie, oraz czy istnieją ślady wskazujące na jej otwarcie (np. zerwanie taśm zabezpieczających przesyłkę). W razie jakichkolwiek wątpliwości Klient powinien zabezpieczyć dowody, w tym nagrać film obrazujący uszkodzenie przesyłki i otwarcie opakowania, w celu weryfikacji braku wad w dostawie.

 6. Jeżeli opakowanie przesyłki wskazuje na jej uszkodzenie lub jej wcześniejsze otwarcie, Klient jest dodatkowo uprawniony do odmowy odbioru przesyłki, i w miarę możliwości – w obecności kuriera – do sporządzenia protokołu szkody, a następnie Klient powinien niezwłocznie zawiadomić Diuczko o tym fakcie.

 7. Czas realizacji Zamówienia jest określany na stronach Produktów, a w razie jego braku jest on precyzowany w Potwierdzeniu. W razie braku wskazania czasu realizacji Zamówienia w Potwierdzeniu jest on odpowiedni do charakteru Zamówienia, nie krótszy jednak niż 10 dni roboczych.

 8. Czas realizacji Zamówienia wskazany przy Wyrobach jest jedynie prognozowanym i przybliżonym czasem realizacji – na jego faktyczną długość mogą mieć wpływ zewnętrzne czynniki jak i współdziałanie Klienta. W przypadku Zamówień Wyrobów lub Usług (w tym Personalizacji Produktów), czas realizacji Zamówienia ustalany jest indywidualnie, a jego propozycja jest wskazywana w Potwierdzeniu lub w innym komunikacie Diuczko.

 9. Diuczko realizuje Zamówienia w terminach wskazanych powyżej, przy czym Zamówienia złożone w dni robocze po godzinie 16.00 oraz w dni wolne od pracy (soboty, niedziele, święta), uznawane będą za złożone w najbliższym kolejnym dniu roboczym i od tego dnia liczony będzie termin do ich realizacji.

 10. W wyjątkowych przypadkach, np. gdy zamówiony Produkt nie jest aktualnie dostępny w Sklepie, jak również w razie wystąpienia okoliczności, które trudno było przewidzieć wcześniej, dopuszczalny jest dłuższy termin realizacji Zamówienia, o którym Diuczko poinformuje Klienta w Potwierdzeniu lub innej komunikacji ze strony Diuczko. W takiej sytuacji, brak zmiany lub wycofania Zamówienia przez Klienta w terminie dwóch dni roboczych od otrzymania stosownej informacji od Diuczko, oznacza wyrażenie zgody na wydłużenie terminu realizacji Zamówienia, zgodnie z przewidywaniami Diuczko.

Art. 6. Jakość, zasady dbania o biżuterię

 1. Wszystkie oferowane w Sklepie Produkty są nowe. Wyroby wykonywane na indywidualne zamówienie również są nowe.

 2. Produkty i Wyroby są wykonane ręcznie i/lub maszynowo, przy wykorzystaniu standardowych i niestandardowych technologii jubilerskich.

 3. Produkty i Wyroby mogą być wytworzone przy użyciu różnych materiałów, w tym zarówno typowych dla jubilerstwa artystycznego jak i bardzo nietypowych. Trwałość materiałów jest różna, a Klient powinien dbać o Produkty i Wyroby w taki sposób, by odpowiednio dbać o różne materiały wchodzące w jego skład. Zużycie materiałów może być różne, zależy też w znacznym stopniu od indywidualnego sposobu dbania o Produkt lub Wyrób.

 4. Trwałość i jakość Produktów i Wyrobów jest zgodna z powszechnie przyjętymi zasadami określonymi w art. 357 Kodeksu Cywilnego in fine.

 5. Produkty i Wyroby, w szczególności z linii minimalistycznej, artystycznej lub haute couture, mogą być delikatne, a zatem wymagają szczególnej dbałości i ostrożności przy zakładaniu, noszeniu oraz pielęgnacji.

 6. Ze względu na ręczny sposób wykonania Produktów i Wyrobów, jak z uwagi na użycie do ich produkcji niestandardowych materiałów, czy też ze względu na wykonanie nietypowego i każdorazowo zmiennego wzoru, Diuczko zastrzega sobie możliwość istnienia różnic (w fakturze, kolorze, układzie wykończenia itd. itp.) w Produktach i Wyrobach, w stosunku do zdjęć i wizualizacji umieszczonych na stronach Sklepu lub w Zamówieniu.

 7. Zwracamy uwagę, że zdjęcia oraz inne formy wizualizacji i prezentacji Produktów oraz Wyrobów zamieszczone na stronach Sklepu mogą nie oddawać rzeczywistej wielkości Produktów i Wyrobów, a jedynie mają charakter przybliżony.

 8. Produkty i Wyroby powinny być użytkowane wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz przechowywane w sposób odpowiadający ich właściwościom. Produkty, aby zminimalizować ryzyko zniszczenia, uszkodzenia mechanicznego lub chemicznego nie powinny być zakładane w trakcie prac domowych, nie powinno się w nich spać ani kąpać, powinno się minimalizować ryzyko zahaczenia lub naciągnięcia (przez dziecko, psa itd.).

 9. Produkty i Wyroby zasadniczo nie powinny być czyszczone środkami chemicznymi, nie powinny mieć kontaktu z alkoholem, środkami żrącymi, rozpuszczalnikami, barwnikami ani z materiałami (rzeczami) barwiącymi (np. jeansy). Nawet środki chemiczne przeznaczone do czyszczenia biżuterii mogą uszkodzić Produkty i Wyroby, gdy do ich wykonania użyto innych materiałów (np. drewna). Sugerujemy kontakt z Diuczko w celu ustalenia zasad dbania o Produkty i Wyroby lub o skorzystanie z Usług czyszczenia biżuterii świadczonych przez Diuczko.

Art. 7. Reklamacje Produktów i Wyrobów, zwroty, odstąpienie

 1. Produkty i Wyroby objęte są dwuletnim okresem ochrony na podstawie przepisów o rękojmi. Bieg okresu rękojmi liczony jest od daty doręczenia Produktu lub Wyrobu.

 2. Wszelkie reklamacje zgłaszane przez Klienta, wynikające z nieznajomości specyfiki Produktów i Wyrobów, o której mowa wyżej, jak również z nieprzestrzegania opisanych Regulaminem zasad postępowania z Produktami i Wyrobami, mogą zostać nieuwzględnione przez Diuczko.

 3. Reklamacja może być zgłoszona pisemnie lub w formie dokumentowej, w tym mailem lub przy skorzystaniu z formularza kontaktowego.

 4. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać imię i nazwisko Klienta, który dokonał zakupu, adres e-mail, numer zamówienia, informacja którego Produktu lub Wyrobu dotyczy reklamacja, opis problemu wraz z ewentualną dokumentacją zdjęciową.

 5. Częstokroć aby zbadać zasadność reklamacji niezbędne jest zbadania reklamowanego Produktu lub Wyrobu. Wówcza, po wskazaniu takiej konieczności prze Diuczko, Klient zobowiązany jest dostarczyć Diuczko Produkt lub Wyrób objęty zgłoszeniem.

 6. Diuczko rozpatrzy kompletną reklamację w terminie 14 dni od dnia jej złożenia przez Klienta.

 7. Zgłaszając reklamację dotyczącą Produktów Klient może zażądać jednego z czterech działań:

  1. wymiany Produktu na nowy,

  2. naprawy Produktu (usunięcie wady),

  3. obniżenia ceny Produktu,

  4. odstąpienia od umowy zakupu Produktu.

 8. Uprawnienia określone w powyższych pkt 7.3 i 7.4 mogą być wykluczone, jeśli Diuczko niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma jednak zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Diuczko albo Diuczko nie uczyniła zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady.

 9. Jeżeli Klientem jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez Diuczko usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Diuczko. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

 10. Odnośnie uprawnień określonych w powyższych pkt 7.1 i 7.2 Diuczko może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Klientem jest przedsiębiorca, Diuczko może odmówić wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę Produktu sprzedanego.

 11. Do odpowiedzialności Diuczko za wady Wyrobu stosuje się odpowiednio przepisy o rękojmi przy sprzedaży, a zatem stosuje się odpowiednio powyższe zapisy dotyczące Produktów. Odpowiedzialność Diuczko jest wyłączona, jeżeli wada Wyrobu powstała z przyczyny tkwiącej w materiale dostarczonym przez Klienta.

 12. W przypadku stwierdzenia przez Diuczko, iż nie odpowiada ona za zgłoszone wady (gdy uszkodzenia wynikają z winy lub niedbałości Klienta, na skutek nieprawidłowego użytkowania Produktu, jego przechowywania, w tym powstania zniszczeń mechanicznych, zarysowań oraz zmian struktury lub kształtu Produktu, na skutek zwykłego zużycia Produktu bądź na skutek zdarzeń losowych), Diuczko odmawiając uwzględnienie reklamacji może dodatkowo zawiadomić Klienta o przewidywanych kosztach naprawy Produktu.

 13. Diuczko zasadniczo nie zezwala na zwroty Produktów. Gdyby Klient chciał jednak zwrócić Produkt, wówczas prosimy o kontakt – każdy przypadek będzie oceniany indywidualnie. Nie ma żadnej możliwości zwrotów Produktów, które noszą ślady użytkowania lub których opakowania uległy uszkodzeniu lub zużyciu. Diuczko może zaoferować Klientowi wnoszącemu o zwrot dokonanie odkupu Produktu lub zgodzić się na zwrot po uwzględnieniu opłat manipulacyjnych.

 14. Klient będący konsumentem, zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta może odstąpić od umowy sprzedaży Produktu zawartej za pośrednictwem Sklepu, bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty objęcia przez niego Produktu w posiadanie lub wskazaną przez niego osobę trzecią (np. osobę obdarowaną, ale inną niż przewoźnik). Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może dotyczyć wszystkich zakupionych Produktów albo ich części. Poniższe zapisy Regulaminu dotyczące ustawowego prawa odstąpienia odnoszą się zatem jedynie Klienta będącego konsumentem.

 15. Aby odstąpić od umowy należy przesłać do Diuczko oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można przesłać w formie pisemnej na adres siedziby Diuczko, mailowo lub korzystając z formularza dostępnego na stronie internetowej Sklepu. Oświadczenie musi być wyraźne i musi wskazywać Produkt, datę zakupu, dowód zakupu. Wzór formularza odstąpienia od umowy przesyłany jest Klientowi wraz z dostawą Produktu oraz dostępny jest tutaj: wzór

 16. W razie odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu zawartej za pośrednictwem Sklepu umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Diuczko potwierdziło Zamówienie (ofertę Klienta), Zamówienie to przestaje wiązać.

 17. Diuczko ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności (dotyczące Produktów), w tym koszty dostarczenia Produktów.

 18. Diuczko dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient , chyba że wyraźnie zgodził się on na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 19. Diuczko może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta wiarygodnego i weryfikowalnego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 20. Odsyłając Produkt do Diuczko koszt ten jest pokrywany przez Klienta. Klient odpowiada względem Diuczko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Klient odpowiada też za zaginięcie, utratę lub uszkodzenie Produktu w dostawie.

 21. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczania towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczania oferowany przez Diuczko, Diuczko nie jest zobowiązana do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 22. Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zakupu w wypadkach wskazanych w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta, w tym w szczególności w odniesieniu do umów sprzedaży, w której przedmiotem świadczenia (Produktem) jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb – w szczególności prawo odstąpienia nie dotyczy zatem Wyrobów, nawet jeśli są one modyfikowane lub personalizowane w nieznacznym zakresie.

 23. Jeżeli Produkt wykonany został z użyciem kamieni szlachetnych, pereł lub innych wartościowych surowców (np. elementów ze złota), jego zwrotne przyjęcie przez Diuczko będzie możliwe dopiero po uzyskaniu opinii rzeczoznawcy, którego badaniom poddane zostaną ww. kamienie, perły itd., potwierdzającej tożsamość oryginału Produktu. Badanie Diuczko zleci niezwłocznie, jednak okres badania tożsamości rzeczy może wydłużyć okres w jakim Diuczko dokona zwrotu środków.

 24. Diuczko oświadcza, iż nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

 25. Produkty personalizowane, oznaczone grawerem, wykonane na indywidualne zamówienie klienta nie podlegają prawu odstąpienia.

Art. 8. Polityka Prywatności, dane osobowe, całe to RODO.

 1. Administratorem danych osobowych Klientów i  Użytkowników jest Diuczko.

 2. Dane niezbędne do zawarcia i poprawnego wykonywania umowy łączącej Diuczko z Klientem obejmują m.in.: dane kontaktowe, adresy fizyczne (w celu dostawy) oraz elektroniczne, numery telefonów,

 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.- „RODO”), tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania wiążącej Klienta z Diuczko umowy, w tym do organizacji dostaw Produktów i Wyrobów, świadczenia Usług, ewentualnego dochodzenia roszczeń itd.

 4. Dodatkowo przekazane Diuczko dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, np. obowiązków księgowo-rachunkowych, obowiązków kontrolnych czy obowiązków archiwizacyjnych itp.

 5. W ramach wykonania umowy wiążącej Diuczko z Klientem umowy może pojawić się konieczność przekazania części danych osobowych na rzecz podmiotów niezależnych od Diuczko, takich jak Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a także podmioty świadczące na rzecz Diuczko usługi, w tym informatyczne doradztwa prawnego, księgowe, transportowe, dostarczające przesyłki kurierskie i pocztę – zwane dalej Zaufanymi Dostawcami. Niektórzy Zaufani Dostawcy – jak np. Google LLC i Google Poland sp. z o.o., Apple Inc, Microsoft Corporation, Facebook Inc, Instagram Inc, -przekazują część danych do krajów poza EOG, w tym mogą przechowywać zaszyfrowane dane na serwerach w USA lub UK.

 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy wiążącej Diuczko z Klientem, jak również przez późniejszy okres niezbędny do realizowania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów o rachunkowości, podatkowych, a zatem prawdopodobnie przez okres minimum 7 lat (6 letni okres przedawnienia wraz z rokiem na czas ewentualnych doręczeń pism).

 7. Osoba, której dane są przetwarzane (zasadniczo będzie to jedynie Klient) posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem, gdzie część z tych praw może być czasowo ograniczona wymogami prawa.

 8. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy.

 9. Szczegółowe regulacje dotyczące danych osobowych, w tym m.in. analizy ryzyka czy rejestry incydentów znajdują się w wewnątrzzakładowej dokumentacji Diuczko.

 10. Podanie przez Klienta powyżej opisanych danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla zawarcia i wykonania umowy kupna, o dzieło lub o świadczenie usług.

 11. W razie gdyby Klient przekazywał Diuczko dane osobowe innych osób, w tym np. odbiorców Produktów lub Wyrobów (“osób obdarowanych”), wówczas oświadcza on, że jest uprawniony do przekazania tych danych, a także zobowiązuje się, że uprzednio przekaże w imieniu Diuczko powyższe informacje o przetwarzaniu osobie, której dane przekazał.

 12. Strona,w celu należytego działania, korzysta z plików cookies (ciasteczek). Pliki te zapisują informacje o aktywności osoby korzystającej ze Strony, jej wyborach, koszyku wybranych Produktów, Wyrobów i Usług, a dodatkowo, jeśli Sklep na to aktualnie zezwala, również o historii zakupów i statusie zamówienia. Klient i użytkownik strony mogą wyłączyć korzystanie z plików cookies, co będzie jednak miał wpływ na poprawne korzystanie ze Sklepu. Strona może też zapisywać anonimowe statystyki ,dotyczące ogólnego zachowania klientów.

 13. Klient może wyrazić dodatkową zgodę na korzystanie z jego danych (w tym imion, nazwisk, adresów fizycznych oraz elektronicznych, historii zamówień, preferencji handlowych czy estetycznych) przez Diuczko w celach marketingowych Diuczko. Zgoda ta może być cofnięta w każdym czasie. Wyrażenie, jak i ewentualne cofnięcie tej zgody, nie ma wpływu na uprawnienie Klienta do korzystania ze Strony, jak i na inne jego prawa. Stosowny formularz, w celu wyrażenia tej dodatkowej zgody może być dostępny na Stronie internetowej, w tym w ramach opcji zapisania się na newsletter.

Art. 9. Świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Diuczko, za pośrednictwem Strony świadczy korzystającym z niej internautom usługi świadczone drogą elektroniczną (Usługi Elektroniczne).

 2. Do Usług Elektronicznych należy m.in:

  1. założenie i prowadzenie konta w Sklepie, o ile w danym momencie Sklepie na to pozwalają,

  2. umożliwienie złożenia Zamówienia,

  3. Przeglądanie oferty Sklepu,

  4. Wybór Parametrów i/lub Personalizacji,

  5. Kontakt z Diuczko,

  6. Zapisywanie wybranych Produktów, Wyrobów lub Usług w koszyku.

 3. Świadczenie powyższych Usług Elektronicznych przez Diuczko jest całkowicie bezpłatne.

 4. Diuczko nie gwarantuje, że Usługi Elektroniczne świadczone w jednym momencie będą świadczone również w późniejszym czasie. Diuczko nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody Klienta związane z ewentualną utratą danych Klienta, w tym za utratę historii zakupów.

 5. Umowa na świadczenie Usług Elektronicznych zawierana jest w chwili rozpoczęcia przez Klienta/internautę korzystania ze Strony.

 6. Umowa określona w pkt 4 zawierana jest na czas nieoznaczony. Wypowiedzenie umowy o której mowa w przedmiotowym punkcie może nastąpić ze skutkiem natychmiastowym za wypowiedzenie bez wskazywania przyczyn, poprzez usunięcie Konta Klienta lub poprzez zaprzestanie korzystania ze Sklepu i Strony.

 7. Klient/internauta jest zobowiązany do korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Obowiązuje go zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest korzystanie z Usług Elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie Sklepu lub Strony, poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie lub za jego pośrednictwem niezamówionej informacji handlowej.

 8. Klient/internauta może składać reklamacje związane ze świadczeniem Usługe Elektronicznej za pośrednictwem Strony lub Sklepu poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Diuczko, w tym poprzez skorzystanie z formularza kontaktowego. Diuczko rozpatrzy reklamację dotyczącą świadczenia Usług Elektronicznych niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni liczonych od dnia złożenia reklamacji.

 9. Usługodawca udzieli odpowiedzi w sprawie reklamacji na podany przez Klienta/internautę adres e-mail lub w inny uzgodniony przez strony sposób.

 10. Diuczko może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług Elektronicznych w wypadku gdy Klient/internauta obiektywnie lub uporczywie narusza regulamin, a w szczególności dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu.

 11. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usług Elektronicznych przez Diuczko nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez strony w czasie trwania umowy.

Art. 10. Prawa autorskie.

 1. Strona, Sklep, Produkty, Wyroby, opisy, grafiki, logo i logotypy oraz wszystkie inne utwory rozpowszechniane przez Diuczko stanowią własność Diuczko i są objęte wyłącznymi prawami autorskimi. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie jakichkolwiek utworów należących do Diuczko bez uprzedniej wyraźnej zgody jest zabronione.

 2. Nabywając Wyroby, Produkty jak i utwory wytworzone w związku ze świadczeniem Usług nie obejmują przeniesienia praw autorskich ani udzielenia licencji.

 3. Ewentualne przeniesienie praw autorskich lub udzielenie licencji prawnoautorskiej wymaga każdorazowo zawarcia z Diuczko wyraźne, zgodne i pisemnej umowy. Zainteresowanych prosimy o kontakt, dogadamy się.

 4. W ocenie autora również niniejszy Regulamin stanowi utwór, a zatem jego wykorzystywanie, w całości lub w części, również może być uznane za niedozwolone. Dziękujemy za zrozumienie.

Art. 11. Płatności

 1. Wszystkie ceny Produktów oferowanych przez Sklep podawane są w złotych polskich.

 2. Podane ceny są cenami brutto, tj. zawierają podatek od towarów i usług (podatek VAT). Ceny Produktów nie obejmują kosztów Dostaw.

 3. Koszty Dostaw są wskazywane w Sklepie osobno i są prezentowane w podsumowaniu Zamówienia.

 4. Diuczko zastrzega sobie prawo zmiany cen i parametrów znajdujących się w ofercie Sklepu, jak również prawo do organizowania (przeprowadzania, modyfikowania i odwoływania) akcji promocyjnych w Sklepie.

 5. Klient ma prawo do wyboru form płatności udostępnionej przez Sklep. Możliwe jest również umówienie się z Diuczko na płatność przelewem tradycyjnym.

 6. Dla wszystkich wykonanych Zamówień w Sklepie wystawiane są dowody zakupu w postaci paragonu lub faktury VAT.

 7. Faktura VAT wystawiana jest na wyraźne życzenie Klienta, zgłoszone przy składaniu Zamówienia albo nie później niż w terminie 7 dni od dokonania odbioru Produktu (w przypadku, gdy faktura dotyczy sprzedaży już zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, Klient obowiązany jest zwrócić Diuczko paragon dokumentujący tę sprzedaż, poprzez jego dołączenie do kopii faktury).

 8. Faktura VAT wystawiana jest przez Diuczko po uprzednim przedstawieniu przez Klienta wszystkich danych niezbędnych do wystawienia faktury. Brak podania przez Klienta wszystkich danych koniecznych dla prawidłowego wystawienia faktury w terminie 7 dni od odbioru Produktu, zwalnia Diuczko z obowiązku wystawienia faktury.

 9. Diuczko obowiązana jest potwierdzić na piśmie Klientowi wszystkie istotne postanowienia zawartej umowy. Potwierdzenie to Diuczko doręcza Klientowi wraz z zakupionym w Sklepie Produktem lub Wyrobem.

Art. 12. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jak i umowy zawarte przez Diuczko są objęte przepisami prawa Polskiego. Diuczko informuje, że Ewa Lubelska, prowadząca działalność gospodarczą Diuczko Jewellery Ewa Lubelska posiada ustrój majątkowej rozdzielności majątkowej. 

 2. W przypadkach gdy możliwy jest wybór właściwości sądu władnego do rozstrzygania sporów, wszelkie spory między Diuczko a Klientami, których nie udało się rozwiązać drogą polubowną, będą poddawane pod właściwość sądu przedmiotowo właściwego według siedziby Diuczko.

 3. Wszelkie wzorce umowne oraz ogólne wzory umów Klientów, które mogłyby mieć wpływ na umowę sprzedaży, zlecenia, o dzieło zawartą przez Diuczko, zostają wyłączone, a w ich miejsce mają zastosowanie każdorazowo jedynie przepisy niniejszego Regulaminu, chyba że strony wyraźnie, przynajmniej w formie dokumentowej, wyłączając zastosowanie niniejszego punktu postanowiły inaczej.

 4. Informacje zawarte na Stronie nie są prawnie wiążące i nie stanowią ofert handlowej, w tym w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Zawarte na stronie informacje nie stanowią też zapewnienia, w szczególności w rozumieniu art. 556 Kodeksu cywilnego.

 5. Mimo dołożenia wszelkich starań, by informacje publikowane na Stronie były prawdziwe oraz dokładne, Diuczko nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność, kompletność lub prawdziwość jakichkolwiek informacji zawartych na Stronie. W związku z powyższym rzeczywiste dane mogą nieco różnić się od danych podanych na Stronie.

 6. Diuczko zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z zarządzaniem Sklepem oraz wierzytelności względem Klientów, bez zgody Klientów.

 7. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące funkcjonowania Sklepu, naruszeń Regulaminu, oferty Sklepu, wiarygodności danych lub innych stwierdzonych nieprawidłowości, jak również wszelkie oświadczenia i zgłoszenia skierowane do Diuczko, należy przesyłać na adres e-mail Diuczko.

 8. Diuczko zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian na Stronie jak i w Regulaminie, w dowolnym czasie, za ewentualnym stosownym uprzedzeniem. Wprowadzane zmiany mogą dotyczyć wszystkich elementów Strony oraz wszelkich elementów Regulaminu. Zmiany dokonane w Regulaminie wchodzą w życie w dniu wskazanym w zaktualizowanej wersji Regulaminu.

Katowice, 02.04.2018 r., aktualizacja art. 12 – 06.11.2019 r.