ZWROTY I REKLAMACJE

 • Produkty i Wyroby objęte są dwuletnim okresem ochrony na podstawie przepisów o rękojmi. Bieg okresu rękojmi liczony jest od daty doręczenia Produktu lub Wyrobu.

 • Wszelkie reklamacje zgłaszane przez Klienta, wynikające z nieznajomości specyfiki Produktów i Wyrobów, o której mowa wyżej, jak również z nieprzestrzegania opisanych Regulaminem zasad postępowania z Produktami i Wyrobami, mogą zostać nieuwzględnione przez Diuczko.

 • Reklamacja może być zgłoszona pisemnie lub w formie dokumentowej, w tym mailem lub przy skorzystaniu z formularza kontaktowego.

 • W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać imię i nazwisko Klienta, który dokonał zakupu, adres e-mail, numer zamówienia, informacja którego Produktu lub Wyrobu dotyczy reklamacja, opis problemu wraz z ewentualną dokumentacją zdjęciową.

 • Częstokroć aby zbadać zasadność reklamacji niezbędne jest zbadania reklamowanego Produktu lub Wyrobu. Wówcza, po wskazaniu takiej konieczności prze Diuczko, Klient zobowiązany jest dostarczyć Diuczko Produkt lub Wyrób objęty zgłoszeniem.

 • Diuczko rozpatrzy kompletną reklamację w terminie 14 dni od dnia jej złożenia przez Klienta.

 • Zgłaszając reklamację dotyczącą Produktów Klient może zażądać jednego z czterech działań:

  1. wymiany Produktu na nowy,

  2. naprawy Produktu (usunięcie wady),

  3. obniżenia ceny Produktu,

  4. odstąpienia od umowy zakupu Produktu.

 • Uprawnienia określone w powyższych pkt 7.3 i 7.4 mogą być wykluczone, jeśli Diuczko niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma jednak zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Diuczko albo Diuczko nie uczyniła zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady.

 • Jeżeli Klientem jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez Diuczko usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Diuczko. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

 • Odnośnie uprawnień określonych w powyższych pkt 7.1 i 7.2 Diuczko może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Klientem jest przedsiębiorca, Diuczko może odmówić wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę Produktu sprzedanego.

 • Do odpowiedzialności Diuczko za wady Wyrobu stosuje się odpowiednio przepisy o rękojmi przy sprzedaży, a zatem stosuje się odpowiednio powyższe zapisy dotyczące Produktów. Odpowiedzialność Diuczko jest wyłączona, jeżeli wada Wyrobu powstała z przyczyny tkwiącej w materiale dostarczonym przez Klienta.

 • W przypadku stwierdzenia przez Diuczko, iż nie odpowiada ona za zgłoszone wady (gdy uszkodzenia wynikają z winy lub niedbałości Klienta, na skutek nieprawidłowego użytkowania Produktu, jego przechowywania, w tym powstania zniszczeń mechanicznych, zarysowań oraz zmian struktury lub kształtu Produktu, na skutek zwykłego zużycia Produktu bądź na skutek zdarzeń losowych), Diuczko odmawiając uwzględnienie reklamacji może dodatkowo zawiadomić Klienta o przewidywanych kosztach naprawy Produktu.

 • Diuczko zasadniczo nie zezwala na zwroty Produktów. Gdyby Klient chciał jednak zwrócić Produkt, wówczas prosimy o kontakt – każdy przypadek będzie oceniany indywidualnie. Nie ma żadnej możliwości zwrotów Produktów, które noszą ślady użytkowania lub których opakowania uległy uszkodzeniu lub zużyciu. Diuczko może zaoferować Klientowi wnoszącemu o zwrot dokonanie odkupu Produktu lub zgodzić się na zwrot po uwzględnieniu opłat manipulacyjnych.

 • Klient będący konsumentem, zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta może odstąpić od umowy sprzedaży Produktu zawartej za pośrednictwem Sklepu, bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty objęcia przez niego Produktu w posiadanie lub wskazaną przez niego osobę trzecią (np. osobę obdarowaną, ale inną niż przewoźnik). Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może dotyczyć wszystkich zakupionych Produktów albo ich części. Poniższe zapisy Regulaminu dotyczące ustawowego prawa odstąpienia odnoszą się zatem jedynie Klienta będącego konsumentem.

 • Aby odstąpić od umowy należy przesłać do Diuczko oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można przesłać w formie pisemnej na adres siedziby Diuczko, mailowo lub korzystając z formularza dostępnego na stronie internetowej Sklepu. Oświadczenie musi być wyraźne i musi wskazywać Produkt, datę zakupu, dowód zakupu. Wzór formularza odstąpienia od umowy przesyłany jest Klientowi wraz z dostawą Produktu oraz dostępny jest tutaj: wzór

 • W razie odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu zawartej za pośrednictwem Sklepu umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Diuczko potwierdziło Zamówienie (ofertę Klienta), Zamówienie to przestaje wiązać.

 • Diuczko ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności (dotyczące Produktów), w tym koszty dostarczenia Produktów.

 • Diuczko dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient , chyba że wyraźnie zgodził się on na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 • Diuczko może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta wiarygodnego i weryfikowalnego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 • Odsyłając Produkt do Diuczko koszt ten jest pokrywany przez Klienta. Klient odpowiada względem Diuczko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Klient odpowiada też za zaginięcie, utratę lub uszkodzenie Produktu w dostawie.

 • Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczania towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczania oferowany przez Diuczko, Diuczko nie jest zobowiązana do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 • Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zakupu w wypadkach wskazanych w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta, w tym w szczególności w odniesieniu do umów sprzedaży, w której przedmiotem świadczenia (Produktem) jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb – w szczególności prawo odstąpienia nie dotyczy zatem Wyrobów, nawet jeśli są one modyfikowane lub personalizowane w nieznacznym zakresie.

 • Jeżeli Produkt wykonany został z użyciem kamieni szlachetnych, pereł lub innych wartościowych surowców (np. elementów ze złota), jego zwrotne przyjęcie przez Diuczko będzie możliwe dopiero po uzyskaniu opinii rzeczoznawcy, którego badaniom poddane zostaną ww. kamienie, perły itd., potwierdzającej tożsamość oryginału Produktu. Badanie Diuczko zleci niezwłocznie, jednak okres badania tożsamości rzeczy może wydłużyć okres w jakim Diuczko dokona zwrotu środków.

 • Diuczko oświadcza, iż nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

 • Produkty personalizowane, oznaczone grawerem, wykonane na indywidualne zamówienie klienta nie podlegają prawu odstąpienia.